Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Daca nu sunteti de acord cu oricare din prevederile de mai jos cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal trimise prin site-ul catoprest.ro, nu vom prelucra datele Dvs. trimise prin acest site.

Domeniul de aplicare

Această Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal trimise prin site-ul catoprest.ro se aplică datelor personale colectate în conformitate cu Regulamentul EU 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Operatorul datelor dvs. personale este societatea SC CATOPREST PRO SRL cu sediul in Strada Stadionului nr. 20, Ploiești, jud. Prahova, România, înregistrată la Registrul Comerțului J29/1728/2009, CUI RO 26288471. În calitate de operator, societatea noastră este responsabilă de a vă informa despre o astfel de utilizare prin intermediul acestei Politici de Confidențialitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate, cu respectarea următoarelor principii: prelucrarea corectă și legală; prelucrarea exclusiv în scopuri limitate și specifice, și nu într-un mod incompatibil cu scopurile avut în vedere; utilizarea informațiilor adecvate, relevante, corecte, complete și la zi; nepăstrarea acestora într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care le colectează; prelucrarea în conformitate cu drepturile Dvs.; prelucrarea cu consimțământul Dvs., acolo unde este necesar și securitatea corespunzătoare.

În această Politica de Confidențialitate, „date personale” înseamnă orice informație legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un element de identificare, cum ar fi un nume, date de localizare furnizate de dispozitivul folosit pentru accesarea site-ului, adresa IP, adresa de e-mail, fotografie de profil și număr de telefon.

Scopurile prelucrarii datelor Dvs. personale trimise prin acest site

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se întelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operațiuni. Prelucrăm întotdeauna datele dvs. personale numai dacă legislația aplicabilă ne permite să facem acest lucru. Aceasta înseamnă că, pentru colectarea și utilizarea datelor:

 • Nu vom prelucra niciodată datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site în alte scopuri, decât cele pentru contactarea ulterior completării formularului de aplicare online din secțiunea Cariere sau pe pagina de Contact, având în vedere exprimarea acordului Dvs.
 • Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679.
 • Vă asigurăm că datele Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site sunt în siguranță, rămân proprietatea Dvs. și sunt stocate doar pe servere din România.

Societatea noastră va prelucra datele Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site prin mijloace electronice. Dacă acest lucru este impus de legislația aplicabilă, vă vom informa în momentul colectării datelor dvs. personale transmise pe acest site cu privire la orice consecință a nefurnizării de către Dvs. a acestora, cu excepția situațiilor în care acest lucru reiese clar din circumstanțe.

Tipuri de date cu caracter personal transmise pe acest site și prelucrate / colectate

Datele personale pe care este posibil să le colectăm de la Dvs. includ:

 • Informații de identificare – nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon
 • locația unde va aflati prin intermediul informatiilor furnizate de server, inclusiv, dar fără a se limita la: adresa IP, țară, localitate, regiune, browser și tipul de dispozitiv folosit.

NU colectam prin intermediul acestui site informații precum:

 • Informații de plată (cum ar fi detaliile contului bancar);
 • Informații aflate pe dispozitivul Dvs, altele decât fișierele de tip CV / scrisoare de intenție / fotografie încărcate de Dvs. în formularul de aplicare online din secțiunea Cariere;
 • Parole și alte informații de securitate aflate pe dispozitivul Dvs., precum și parole utilizate de Dvs. pe acest site (după caz), acestea fiind criptate.

Prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Vom prelucra datele cu caracter personal transmise pe acest site numai în conformitate cu această Politica de Confidențialitate.

Transferul datelor Dvs. către terți, inclusiv transferul internațional de date

Datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site nu vor fi transferate către alte terțe părți, cu exceptia furnizorilor de servicii IT de mentenanță și gestiune a acestui site, cu prevederile contractelor de confidențialitate încheiate de SC CATOPREST PRO SRL cu aceștia. În cazul în care introduceți în formularul de aplicare online din secțiunea Cariere sau pe pagina de Contact informații precum nume, număr de telefon sau adresa de e-mail, aceste informații pot fi stocate de Google sau Facebook, conform Politicilor de Confidențialitate a datelor ale acestor operatori, pe care le puteți consulta pe acest link (Google) și pe acest link (Facebook).

Putem furniza datele Dvs. catre alți terți colaboratori la cererea Dvs. sau pe baza consimțământului Dvs.

Este posibil ca SC CATOPREST PRO SRL să transfere datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv hotărâri judecătorești, regulamente guvernamentale sau autorități guvernamentale (inclusiv de protecția datelor, impozitare și angajare), pentru îndeplinirea cerințelor de securitate națională sau de punere în aplicare a legii în alte țări; solicitări de informații legate de litigii judiciare; sau acolo unde este necesar sau permis de legislația aplicabilă. Astfel de transferuri pot să implice accesul instanțelor sau autorităților guvernamentale din afara Uniunii Europene. Ne vom asigura că numai datele personale strict necesare sunt dezvăluite și transferate și că aceste date personale sunt anonimizate sau cel puțin pseudonimizate, dacă acest lucru este permis de cererea guvernamentală. În cazurile în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom informa cu privire astfel de solicitări de acces.

 

Securitatea și păstrarea datelor

SC CATOPREST PRO SRL a investit pentru adoptarea de masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor (inclusiv controale de acces, cerințe puternice privind parola și criptarea datelor, după caz), și alte măsuri de securitate a rețelei (de ex., firewall-uri, jurnale de acces, și protecție împotriva malware-ului și antivirus) pentru protejarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site împotriva furtului, pierderii accidentale, modificării, accesului neautorizat, divulgarea sau copierea, distrugerea accidentală sau ilegală, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Toți angajații și colaboratorii SC CATOPREST PRO SRL, precum și orice terte părți care acționează în numele și pe seama SC CATOPREST PRO SRL au obligația de a respecta confidențialitatea informațiilor Dvs., în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Vom păstra informațiile Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site pe perioada executării oricărui contract de prestări servicii sau de angajare și ulterior, atât timp cât este necesar în ceea ce privește scopurile pentru care au fost colectate, conform legislației civile și fiscale în vigoare și altor legi și/sau după caz, în cazul unei reclamații legale.

Drepturile Dvs.

Dreptul de a accesa, rectifica datele Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site – vom lua măsuri pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal transmise pe acest site sunt corecte. Vă rugăm să ne anunțați în legătură cu modificările aduse datelor dvs. personale pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt actualizate. De asemenea, aveți dreptul, conform legii aplicabile, de a solicita acces la datele cu caracter personal transmise pe acest site și de a solicita rectificarea oricăror date inexacte referitoare la Dvs.

Dreptul de a vi se șterge datele Dvs. (“dreptul de a fi uitat”) cu caracter personal transmise pe acest site – aveți dreptul să solicitați ștergerea oricăror date cu caracter personal pe care le deținem despre Dvs., transmise pe acest site.

Portabilitatea datelor – în măsura în care folosim datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site pentru a va transmite oferte de angajare și dacă acestea sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați o copie a tuturor acestor date personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent, și care poată fi citit automat, și de asemenea, să le transmitem altui operator de date în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor – aveți dreptul să solicitați restricționarea utilizării datelor Dvs. personale atunci când:

 • contestați exactitatea datelor personale;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele;
 • nu mai avem nevoie de date cu caracter personal pentru scopurile relevante, însă le solicităm pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • v-ați opus utilizării datelor pe baza intereselor noastre legitime, în intervalul de timp necesar verificării dacă avem într-adevăr interese legitime de a continua utilizarea datelor.

Dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării de date cu caracter personal transmise pe acest site, iar noi trebuie să încetăm o astfel de prelucrare, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În cazul în care prelucram datele Dvs. în scop de marketing sau publicitate, vă puteți retrage oricând consimțământul și nu le vom mai prelucra în acest scop.

Dreptul de a formula plângere – aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, în cazul în care considerați că utilizarea și colectarea datelor Dvs. personale nu respectă prevederile prezentei Politici sau legislația aplicabilă.

Întrebări și reclamații

Vă puteți exercita drepturile și îndeplini responsabilitatea de a vă notifica angajatorul cu privire la modificările datelor Dvs. personale, precum și de a solicita informații suplimentare privind drepturile Dvs. trimițând un email la gdpr@catoprest.ro. Rezidenții UE ale căror reclamații nu pot fi rezolvate direct împreună cu SC CATOPREST PRO SRL pot, de asemenea, să depună o plângere la autoritățile locale de protecție a datelor (DPA).